cementarny cukrovary doly gumarenstvi-plasty chyba kolejova-vozidla lodni-prumysl metalurgie nastaveni obrabeci-stroje ozubene-kolo shrnuti sipky stupnice tepelne-elektrarny tezba-ropy-plyn turbo ukazatel upozorneni velikost vetrne-prilivove-elektrarny vodni-elektrarny vsechny-obory zakaznik zpracovatelsky-prumysl

Drobečková navigace

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochranu osobních údajů považujeme za důležitou a nezbytnou součást našich systémů a procesů. V souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také „GDPR“) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) předkládáme následující prohlášení.

Správce

Wikov Industry a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4

IČO: 27168531

(dále jen jako „Správce“)

Kontaktní údaje správce

E-mail: msychrovsky@wikov.com, poštovní adresa: Wikov Industry a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, jednotlivé žádosti dle GDPR zde.

Účel zpracování osobních údajů

Poskytování služeb na základě uděleného souhlasu subjektu údajů podle č. 6 odst. 1 písmene a) GDPR.

Seznam osobních údajů, které mohou být s Vaším souhlasem zpracovávány pro účely nabízení obchodu a služeb, pro účely nabídky pracovních pozic v naší společnosti nebo za účelem další komunikace:

Osobní údaje jsou poskytnuty zcela dobrovolně na základě souhlasu a tento souhlas můžete kdykoli odvolat.

Při zpracování osobních údajů nedochází k profilování na základě automatizovaného zpracování. Zpracování může být manuální, popř. automatizované.

Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Doba uložení Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme na dobu 5 let od jejich poskytnutí, pokud není u níže uvedeného souhlasu uvedeno jinak.

Zdroje pro získání osobních údajů

Správce získává osobní údaje prostřednictvím formulářů pro zaslání vzkazu “Kontaktujte nás” nebo “Pošlete mi zprávu”, formuláře pro zaslání životopisu “Pošlete nám životopis”, registračního formuláře “Orbi-flex Registration” a formuláře konfigurátoru “Orbi-flex Calculator”. Osobní údaje mohou být získány i mimo výše uvedené zdroje, především prostřednictvím činnosti pracovníků správce. Osobní data jsou vždy získávána pouze se souhlasem subjektu dat.

Odvolání souhlasu můžete provést pomocí formuláře pro správu souhlasů nebo jinou formou.

Zpracování osobních údajů uvedených ve formuláři „Kontaktujte nás” a “Pošlete mi zprávu“

Odesláním formuláře „Kontaktujte nás” nebo “Pošlete mi zprávu“ jste vyjádřili souhlas s tím, že Vás Wikov může kontaktovat s reakcí na podnět či vzkaz předaný prostřednictvím formuláře. Tento souhlas jste udělili na období 5 let ode dne odeslání formuláře a můžete jej kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu můžete provést pomocí formuláře pro správu souhlasů nebo jinou formou.

Zpracování osobních údajů uvedených ve formuláři „Pošlete nám životopis“

Odesláním formuláře „Pošlete nám životopis“ jste vyjádřili souhlas s tím, aby byly Vaše osobní údaje zpracovány společností Wikov pro výkon práv a povinností, vyplývajících z jejího postavení, a pro další personální práci. Tyto údaje také mohou být předávány v rámci holdingu Wikov i do zahraničí. Tento souhlas jste udělili na období 5 let ode dne odeslání formuláře a můžete jej kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu můžete provést pomocí formuláře pro správu souhlasů nebo jinou formou.

Zpracování osobních údajů uvedených ve formuláři „Orbi-flex Registration” a „Orbi-flex Calculator“

Odesláním registračního formuláře „Orbi-flex Registration” nebo formuláře konfigurátoru “Orbi-flex Calculator” jste vyjádřili souhlas s vytvořením uživatelské registrace nebo poskytnutí dat konfigurátoru, příp. s další komunikací, která s tímto souvisí ze strany Wikov. Tento souhlas jste udělili na období 5 let ode dne odeslání formuláře a můžete jej kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu můžete provést pomocí formuláře pro správu souhlasů nebo jinou formou.

Další zpracovatelé osobních údajů

Správce pro zajištění zpracování osobních údajů může také využít své zpracovatele, se kterými má uzavřenou zpracovatelskou smlouvu. Aktuálně může správce využít zpracovatele:

Jaké máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Kdykoli můžete odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb. Odvolání lze provést prostřednictvím žádosti na odvolání souhlasu zde, popř. e-mailem, či písemně na kontaktní adrese.

Právo požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů

Můžete požádat o informaci, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Požádat o informaci a přístup ke zpracování Vašich osobních údajů můžete prostřednictvím žádosti zde, popř. e-mailem, či písemně na kontaktní adrese.

Právo na výmaz

Můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů, kdy je naší povinností takto učinit bez zbytečných odkladů. Právo na výmaz Vám však můžeme odmítnout dle zákonných důvodů a to buď v případě, kdy osobní data potřebujeme k plnění smlouvy, nebo nás k jejich uchování zavazuje právní povinnosti či oprávněný zájem správce.

Požádat o výmaz Vašich osobních údajů můžete prostřednictvím žádosti zde, popř. e-mailem, či písemně na kontaktní adrese.

Právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů

Můžete požádat o opravu, popř. doplnění Vašich osobních údajů správce prostřednictvím žádosti zde, popř. e-mailem, či písemně na kontaktní adrese. 

Právo na omezení zpracování

Můžete požádat správce o ukončení zpracovávání osobních údajů prostřednictvím žádosti zde, popř. e-mailem, či písemně na kontaktní adrese.

Právo na přenositelnost údajů

Můžete požádat o Vaše osobní údaje ve formátu potřebném pro další automatizované zpracování. Požádat o soubor s Vašimi osobními údaji můžete prostřednictvím žádosti zde, popř. e-mailem, či písemně na kontaktní adrese.